Iwestycja niedopuszczalnie ingeruje w stosunki wodne

Ekspertyza biegłego, uprawnionego hydrologa

"Analiza całości zagadnienie prowadzi do wniosku, że projektowana inwestycja w znacznym stopniu ingeruje w kształtowania się stosunków wodnych na zajmowanym terenie i może oddziaływać na stosunki wodne terenów sąsiednich, jak również na zwiększenie zagrożenia powodziowego. Jest to głównie związane z usytuowaniem jej bezpośrednio nad istniejącym ciekiem wodnym - Kanałem Piastowskim odgrywającym zasadniczą rolę w odwodnieniu okolicznych terenów"  napisał biegły hydrolog Prof. dr hab. inż. Tomasz Szymczak w swoim stanowisku o "Projekcie budowlanym zespołu domów wielorodzinnych w osiedlu Aleja Róż 2 ul. Miernicza w Pruszkowie".

W ekspertyzie biegły zwraca uwagę, że projektant arch. Włodzimierz Kwieciński, przeprowadził obliczenia "Bilansu i zagospodarowania wód opadowych" według niewłaściwej normy. Powinny być stosowane ostrzejsze normy i zalecenia niż te które zostały użyte. Ilości wód opadowych, zwłaszcza przeznaczone do wprowadzenia do gruntu będą większe niż to co określono w projekcie. Z dużym prawdopodobieństwem mogą wystąpić podtopienia sąsiednich terenów.

"W podsumowaniu stwierdzam, że obliczenia natężeń i objętości ścieków opadowych oraz sposób ich odprowadzenia i zagospodarowania powinny być zweryfikowane poprzez opracowanie odrębnej ekspertyzy uwzględniającej także ewentualność zmian stanu wód na działkach sąsiednich" napisał uprawniony hydrolog w zakończeniu swojej ekspertyzy,

scarbio poniedziałek, 17 marzec 2014 - 7:19 pm | | O Studziennej

Brak komentarzy

(pole opcjonalne)
(pole opcjonalne)
Aby powstrzymać automatyczne komentarze ze spamem musisz podać odpowiedź na głupie pytanie

Moderacja komentarzy w tym serwisie jest aktywna. To oznacza, że twój komentarz nie będzie widoczny na stronie dopóki nie zostanie zaakceptowany przez redaktora.

Zapamiętać informacje o tobie?
Uwaga: Wszystkie znaczniki HTML poza <b> i <i> zostaną usunięte z twojego komentarza. Możesz dodawać linki wpisując po prostu adres URL lub e-mail.
54.80.81.223